BELFINODESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO –   belfinodesign.pl

Sklep internetowy jest prowadzony przez:

Agnieszka Chmiel Belfino Design

31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 156/42

NIP: :9491795685, REGON: 386612623

 – zwany dalej: sklepem

Dane do kontaktu:

Tel: +48 604 979 194

Email: belfinodesign@gmail.com

SŁOWNICZEK:

OBSŁUGI KLIENTA – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze sklepu internetowego, w tym w szczególności nabywająca oferowane produkty;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Koszyk –obszar sklepu, w którym umieszczane są przez klienta przeznaczone do zakupu towary;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym , w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Podmiot realizujący płatność – przelewy24 PayPro SA 2021 NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 lub inny zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą – dalej Przelewy24;

Sklep Internetowy –prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową belfinodesign.pl

Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Chmiel Belfino Design 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 156/42 NIP: :9491795685, REGON: 386612623, który przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji zawartych umów, w tym zachowuje dane nabywców celem przyznawania rabatów wynikających z ilości nabywanych towarów.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pl
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 i na podstawie regulaminów zawartych na stronie:

– https://www.przelewy24.pl/regulamin,

– https://www.przelewy24.pl/reklamacje,

– https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik,

 • 2 Informacje o produktach zawieranie umów
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny przypisane do produktów w sklepie internetowym są cenami brutto, wraz z podatkiem Vat w stawce obowiązującej w danym dniu.
 1. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, o których klient informowany jest przed zawarciem umowy.
 2. Przed zawarciem umowy klient dodaje wybrane przez siebie towary do koszyka. Do zawarcia umowy zawartość koszyka może być przez klienta dowolnie modyfikowana. Przed zawarciem umowy klient uzyskuje informację o całkowitej cenie zawarcia umowy wraz ze wszystkimi elementami składowym, koszty dostawy etc.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez wprowadzenie swoich danych przez klienta w systemie płatności Przelewy24 i dokonuje się w chwili akceptacji płatności przez Przelewy24.
 4. Zawieranie umów oraz przeglądanie sklepu internetowego nie wymagają rejestracji przez klienta.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zawarcia umowy dochodzi w chwili złożenia przez klienta zamówienia na produkt lub produkty i zaakceptowania ceny wraz kosztami. Umowa taka zawierana jest pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez klienta ceny o odbioru produkty przesłanego na odległość. W przypadku braku zapłaty i odbioru przesłanego towaru, umowę uważa się za niezawartą z chwilą zwrotu towaru do sklepu internetowego przez podmiot realizujący wysyłkę.
 • 3 Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi
 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamowany produkt na leży na koszt sklepu przesłać niezwłocznie na adres jego siedziby.
 • 4 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Odstąpienie od umowy następuje na adres mailowy sklepu lub przesyłką poleconą operatora publicznego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu zapłaconej sklep dokona w ciągu 3 dni od otrzymania oświadczenia, w przypadku, gdy towar nie został wysłany lub w terminie 3 dni od zwrotu towaru – gdy odstąpienie nastąpiło po wysłani towaru przez sklep do klienta.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień: zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl .
 3.  Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem belfinodesign@gmail.com

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

Agnieszka Chmiel Belfino Design 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 156/42 NIP: :9491795685, REGON: 386612623

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży _____________(* proszę podać nazwę produktu) umowy o świadczenie usług, zawartej w dniu (* dzień zawarcia umowy).

(* imię i nazwisko Klienta)